Преводи

Писмените преводи осъществявани от „ОЦ ЕС България” са изцяло в съответствие с нашите високи стандарти, които изискват коректност, точност и професионално отношение към клиента.

Общи условия: 

 • Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (включително интервалите);
 • Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст предоставен ни от клиента;
 • Цените включват превод от заклет преводач, подпис на заклет преводач, редакция на фактологически грешки, всичко това изписано на фирмена бланка и с печат;
 • При обемна поръчка (над 50 страници) или дълготрайно сътрудничество се правят отстъпки по договаряне.
 • Корекцията на преводи се таксува – 50% от цената на превода на страница.

Съобразно критериите в областта на преводите ние делим езиковите групи на четири основни:

Първа езикова група: Английски, Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански;
Втора езикова група:  Гръцки, Румънски, Сръбски, Македонски, Хърватски, Полски, Турски, Украински, Чешки, Словашки;
Трета езикова група:  Португалски, Унгарски, Холандски, Словенски, Шведски, Датски, Норвежки, Албански, Естонски, Литовски;
Четвърта езикова група:  Иврит, Японски, Арабски, Азербайджански (Азерски), Корейски, Китайски, Фински, Арменски.

Срокове:

 1. Стандартният срок за изпълнение на писмен превод е 3 работни дни, за обем до 15 страници; при превод с обем над 15 страници, срокът за изпълнение на поръчката се удължава в зависимост от обема и сложността на текста.
 2. При бърза поръчка, срокът за изпълнение е 24 часа, за обем на текст до 5 страници.
 3. При експресна поръчка, срокът за изпълнение е 6 работни часа, за обем на текст до 4 страници.

Видът на информацията и сложността на превода разделя преводите на четири тематични групи:

Първа група – превод на лични, служебни документи и текстове с обща тематика
академични документи – дипломи за основно, средно и висше образование, приложения към дипломи, ученически и академични справки, уверения, служебни бележки и др.;
официални удостоверения – уверение, декларация, удостоверение за регистрация на фирма, актуално състояние, свидетелство за съдимост, свидетелство за професионална квалификация, разред, служебни бележки, трудови книжки, военни книжки, , пълномощни на физически и юридически лица и др.;
 официални удостоверения – акт за раждане, брачно свидетелство, удостоверение за сключване на брак в чужбина, за семейно положение и имотно състояние, за развод, кръщелни свидетелства, за идентичност на имена, смъртен акт и др.

неофициални документи – писма, автобиографии, молби, кореспонденция и др.

Втора група – превод на текстове с икономическа и финансова тематика
маркетингови, счетоводни, банкови и нотариални документи, сертификати за качество, човешки ресурси, банкови справки, референции, извлечения, фактури, оферти, рекламни материали и др.
Трета група – превод на текстове с техническа и специализирана тематика
превод на текстове с медицинска, юридическа и застрахователна насоченост, решения на съда, договори, препоръка, художествена литература и др.

Устен превод

„ОЦ ЕС България” предлага на своите клиенти възможността да използват висококвалифицираните ни преводачи в случаи:

 • когато им се налага да се провеждат официални и неофициални срещи, където една или две от страните не ползва български;
 • на частни посещения в България на чужденци с цел запознаване с икономическата обстановка, бизнес преговори и всякакъв вид работни мероприятия;
 • на придружаване и асистиране при частни посещения на чужденци в България с цел закупуване на имот, туризъм и други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика;
 • на провеждане на международни конференции в България и всякакъв вид интернационални форуми.

 

„ОЦ ЕС България” предлага симултанен, консекутивен и превод при придружаване:

Симултанен Превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.
Консекутивен Превод с изчакване при преговори и семинари. Извършва се от един или екип от двама преводачи, в зависимост от естеството на работата.
Превод при придружаване Придружаване и асистиране при пътуване, огледи, преговори и други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.

Времето, в което преводачът е ангажиран от клиента, се включва в цената, независимо дали има същински превод.