Легализация

 

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да бъде извършен от преводаческа агенция, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.
В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”, а в чужбина – от  дипломатическите и консулските представителства на Република България.
„ОЦ ЕС България” има сключен договор номер 2041 от 08.01.2013

г.
с МВнР за извършване на официални преводи.
Освен това, за да се легализира един документ е необходимо той да носи необходимите печати и заверки, изискуеми от българското законодателство и двустранните спогодби, по които Република България е страна.
Екипът на „ОЦ ЕС България” е професионално подготвен да извърши всичко необходимо, за да получи нашият клиент една напълно завършена услуга.
1. Ние превеждаме документа Ви на наша бланка като оторизирана от Министерството на Външните работи агенция, с печат и подпис на наш заклет преводач.
2. Заверяваме оригиналния документ в съответното Министерство, чиито печати се изискват от Консулски отдел на МВнР.
3. Превода, заедно със заверения документ се заверяват в Консулски отдел на МВнР.
След заверката на Консулскя отдел документът е валиден за представяне пред властите в съответната страна.
Сроковете, за които можем да извършим легализацията на Вашите документи са:
Вид документ Вид поръчка Срок
Общински документи: удостоверения за раждане, брак, смърт, семейно положение, адрес, имена, наследници, идентичност на имена стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
Документи издадени от НАП: удостоверение за декларирани данни, удостоверение за наличие или липса на задължения, удостоверение за наличие на данъчна регистрация стандарт
бърза
експрес
4 раб. дни
2 раб. дни
1 раб. дни
Документи, издаден от НОИ: удостоверение за брутен доход, удостоверение за пенсия, удостоверение за трудов стаж стандарт
бърза
експрес
5 раб. дни
3 раб. дни
2 раб. дни
Документи, издадени от Светия синод: удостоверение за църковен брак, кръщелно свидетелство стандарт
бърза
експрес
5 раб. дни
3 раб. дни
2 раб. дни
Правни документи: Свидетелство за съдимост, декларация, пълномощно, съдебно решение, нотариален акт, удостоверение за актуално състояние, договор и други документи издадени от съд или нотариус стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
Образователни документи: Диплома, академична справка, студентско уверение стандарт
бърза
експрес
10 раб. дни
5 раб. дни
3 раб. дни
Медицински документи: епикриза, медицинско свидетелство,изследване, направление, имунизационен паспорт, ТЕЛК; стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
Документи от МВР: удостоверение за придобита категория, удостоверение за валидност на шофьорска книжка, удостоверение за липса на нарушения стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
Заверка на документ в посолство по запитване
Документи, издадени в чужбина   2 работни дни
Заверка на преводи   2 работни дни
В определените срокове не се включва:
В сроковете не е включено времето за превод на документа.
Таксите за различните легализационни процедури може да видите на страницата с цените.
В таксите не са включени цените на държавните такси за легализиране на български документ в чужбина и държавните такси за удостоверяване на легализацията на чуждестранен документ.